* Mówię. Krzyczę. Piszę. Czy warto było mącić ciszę?

•Luty 15, 2011 • Dodaj komentarz

Arthur Rimbaud

Wrażenie

W modre, letnie wieczory, pójdę miedzą kłośną,
Łechtany zbóż kitami, deptać trawy płowe:
Marząc, czuć będę świeżość pod stopami rośną.
Dozwolę wiatrom kąpać nagą moją głowę.

Nie będę mówił, myślał. W ciszy niewysłownej,
W duszy miłość ogromna wzbierze mi z pogodą;
I pójdę, het, daleko, jak cygan wędrowny,
W Naturę – szczęsny taki, jak z kobietą młodą.

A Million Miles Away

zwarstwiona rzeczywistość
jak słoje drzewa jak rzeczna mgła
mała struktura znaczeń
zaczynająca od światła
bezwonnych kształtów
z przypadkowego dystansu

z dedykacją dla jedynego czytacza

•Grudzień 13, 2010 • Dodaj komentarz

***

myśli bez związku i przyczyn

trochę zazdrosne o mistrzów

piszących obrazami bez skojarzeń

umiejętnie aż pod skórę

a przecież wszystkie kocie ścieżki

i tak prowadzą pod moje drzwi

podchodzą i ciepło przywracają krążenie

bez zimnych kalkulacji na śniegu

lekcja przetrwania

nie przestawaj oddychać

w perspektywie nowego rytmu

brązowo-niebieska pokora

___

Paul Éluard

 

Samotny

 

Potrafiłbym żyć bez ciebie
Żyć samotny

Kto mówi
Kto może żyć samotny
Bez ciebie
Kto

Być na przekór wszystkim
Być na przekór tobie

Noc się posunęła

Niby bryła kryształu
Mieszam się z nocą

___

 

deep in a dream /przewrotnie na przebudzenie/

•Wrzesień 7, 2010 • Dodaj komentarz

***

Kolejny upiornie trzeźwy wieczór odbija się
między czterema śnianami pokoju
dwa metry na trzy.
Nic wielkiego. 
Pocieszam się, że gdzieś tam
Michel Houellebecq upija się
żeby zasnąć za mnie.
Stan pomiędzy.
Cztery zera trwające sześćdziesiąt sekund.
Noc prosi o uwagę krótkimi wykrzyknieniami,
wiecznie płynącą wodą i szumem.
Wiem, że chciałaby powiedzieć coś jeszcze.

Bardziej majestatycznego zastoju umysłu nie zaobserwowano dotychczas.

•Luty 22, 2010 • Dodaj komentarz

Gary Snyder
There Are Those Who Love To Get Dirty
There are those who love to get dirty
     and fix things.
They drink coffee at dawn,
     beer after work,

And those who stay clean,
     just appreciate things,
At breakfast they have milk
     and juice at night.

There are those who do both,
     they drink tea.
***
Są Ci, Którzy Kochają Być Nieczyści

Są ci, którzy kochają być nieczyści
 i naprawiać rzeczy.
Piją kawę o świcie,
 piwo po pracy.

I ci, którzy pozostają czyści,
 po prostu doceniają rzeczy,
na śniadanie oni piją mleko
 a na noc sok.

Są ci, którzy robią zarówno to i to,
 oni piją herbatę.

___

Chodź, patrz
Basho Matsuo
 Chodź, patrz
Na prawdziwe kwiaty
Bolesnego świata.

__
http://www.youtube.com/watch?v=Isvn_Dsj2bA
The Hold Steady – Stuck Between Stations

/So he died.
She said “You’re pretty good with words
But words won’t save your life.”
And they didn’t.
So he died./

___

go with the flow.
jest nadzieja.

niebezpiecznie wysoki poziom światła we krwi

•Grudzień 25, 2009 • Dodaj komentarz

THE FIRST GAMING SYSTEM was the domesticated flame.  Contemporary video games allow you to select the angle from which you view the action, inspiring a rash of high school massacres. Newer games, with their use of small strokes to simulate reflected light, are all but unintelligible to older players. We have abstracted airplanes from our simulators in the hope of manipulating flight as such. Game cheats, special codes that make your character invincible or rich, alter weather conditions or allow you to bypass a narrative stage, stand in relation to video games as prayer to reality. Children, if pushed, will attempt to inflict game cheats on the phenomenal world. Enter up, down, up, down, left, right, left, right, a, b, a, to tear open the sky. Left, left, b, b, to keep warm.

PIERWSZY SYSTEM GRY był oswojonym płomieniem. Współczesne gry wideo pozwalają wybrać ci kąt, z którego widzisz akcję, inspirując szereg szkolnych masakr. Nowsze gry, z użyciem małych ukośnych kresek symulujących odbicie światła, są nieczytelne dla starszych graczy. Odzieliliśmy samoloty od ich symulatorów w nadziei manipulowania lotem jako takim. Oszustwa, specjalne kody sprawiające, że twoja postać może być niewidzialna bądź bogata, zmieniające warunki pogody, pozwalające ci na
pominięcie rozdziału, mają się do gier wideo tak, jak modlitwa do rzeczywistości. Dzieci, pod naciskiem, będą próbowały narzucić wirtualne oszustwa rzeczywistemu światu. Wejdź w górę, w dół, w górę, w dół, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, a, b, a, by rozerwać niebo. W lewo, w lewo, b, b, by zatrzymać ciepło.
____________

NO MATTER HOW BIG YOU MAKE A TOY, a child will find a way to put it in his mouth. There is scarcely a piece of playground equipment that has not been inside a child’s mouth. However, the object responsible for the greatest
number of choking deaths, for adults as well as children, is the red balloon. Last year alone, every American choked to death on a red balloon.

NIE WAŻNE JAK DUŻĄ ZROBISZ ZABAWKĘ, dziecko znajdzie sposób, by wsadzić ją do ust. Prawie nie ma elementu wyposażenia placu zabaw, która nie znalazłaby się w ustach dziecka. Jednakże, rzeczą odpowiedzialną w
głównej mierze za śmierć przez zakrztuszenie, zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci jest czerwony balon. W samym zeszłym roku, każdy Amerykanin zakrztusił się na śmierć czerwonym balonem.
____________

TALK ME DOWN, MAN, TALK ME DOWN. Obsessive repetition of meaningless gestures. A dangerous level of light in the blood. The caller claims to have discovered the imprint of a trilobite embedded in the sky. It’s the kind of thing, he says, that makes you pray to God. That you might live forever. In these several states of shock. At what point in the conversation did you realize her breathing had stopped? When I kissed her. But there’s no time for this. The black helicopters are upon us. Our daughters flee from the house,
weeping, crazy with joy.

ZAGADAJ MNIE, CZŁOWIEKU, ZAGADAJ MNIE. Obsesyjne powtarzanie nieznaczących gestów. Niebezpiecznie wysoki poziom światła we krwi. Rozmówca domaga się odkrycia odcisku trilobita wyrytego na niebie. To rzecz, mówi, która sprawia, że zaczynasz modlić się do Boga. Mógłbyś żyć
wiecznie. W tych kilku stanach szoku. W którym momencie rozmowy zdałeś sobie sprawę, że jej oddech się zatrzymał? Kiedy ją pocałowałem. Ale nie ma na to czasu. Czarne helikoptery są nad nami. Nasze córki uciekają z domu,
płacząc, szalejąc z radości.

WHEN WE SAW THE PATTERN…

•Listopad 19, 2009 • Dodaj komentarz

WHEN WE SAW THE PATTERN, we took the kids out of school. Broke out the special water. Two churches linked by a sudden alley through the corn. As the Hopi myth foretells. A massive loss of technology. A spider leaves a string between two points. Think about it. From the duster it appears a thing of glory. Makes you reconsider the whole idea of property. Stems inside formations have blown nodes. Explain that, Mr. T.V. Part of the confusion involves words. We wake up with mud on our feet. The other part is just the way we are. Scared of the new when it’s thousands of years old. If you have never seen a sleeping toddler crawl beyond the lip of porch light, zip it. If the meaning is clear, it’s already too late. For God’s sake, people. Open your hearts.

by Ben Lerner from Angle Of Yaw

***

KIEDY WIDZIELIŚMY MODEL, zabieraliśmy dzieci ze szkoły. Wywołaliśmy wyjątkową wodę. Dwa kościoły połączone niespodziewanie alejką pośród kukurydzy. Jak we wróżebnych mitach Hopi. Masowy ubytek technniki. Pająk zostawia nitkę pomiędzy dwoma punktami. Pomyślcie o tym. Z perspektywy ścierki do kurzu wydaje się to przedmiotem czci. Nakazuje wam przemyśleć całą koncepcję własności. Rdzenie wewnątrz stworzeń mają nabrzmiałe węzły. Wyjaśnij to, Panie Telewizorze, w dezorientacji obejmującej słowa. Budzimy się z błotem na stopach. Inną z ról jest po prostu sposób w jaki jesteśmy. Wystraszeni nowością, kiedy jest tysiąc lat starsza. Jeśli nigdy nie widzieliście śpiącego niemowlęcia raczkującego poza krawędzią świetlistego przedsionka, spieszcie się z tym. W przypadku, gdy sens jest oczywisty, jest już za późno. Na litość boską, ludzie. Otwórzcie swoje serca.

Ben Lerner, z „Kątu odchylenia”

***

kolejne tłumaczenia będą się pojawiać. pan poeta z ameryki siedzi mi teraz w głowie.

***

ten pan też siedzi mi w głowie. przesłuchuje płytę, tłumaczę teksty. ale to później, kiedy czas pozwoli na więcej.

Rufus Wainwright — Poses

more than one more cup of coffee later

•Listopad 17, 2009 • Dodaj komentarz

i like my coffee like i like my surrealist humor:
giraffe.

jeszcze raz.
podobno czasem tak można.

słucham. milczę. podsłuchuje pomruki świata. może jest coś co przeoczyłam. może coś mam usłyszeć właśnie ja. a może to tylko szmery z lodówki stojącej w kącie?
nie trzeba mówić do mnie głośno. w ogóle nawet nie trzeba nic mówić. słowa same przychodzą. póki co cudze. moje się sklejają, cierpliwości. o, ironio, znowu porcelanowe motyle.
czytam powoli kerouaca , cohena , plath.
leczniczo. spokojnie. ufnie. nazywam, nie na nowo. teraz po mojemu.